Home Kosztorys budowlany Rodzaje kosztorysów
Rodzaje kosztorysów
Kosztorysy budowlane – rodzaje kosztorysów budowlanych i ich funkcje Drukuj

Definicja:

Kosztorys jest częścią dokumentacji projektowej, część techniczną stanowi projekt techniczny a część ekonomiczną stanowi kosztorys. Jest to dokument zawierający uzasadnienie ceny za obiekt lub usługę budowlaną obowiązującej w dniu przekazania obiektu inwestorowi.

Funkcje kosztorysów budowlanych:

· Są uzasadnieniem ceny za usługę budowlaną
· Umożliwiają planowanie inwestycji przez inwestora i wykonawców
· Są technicznym uzupełnieniem dokumentacji projektowej zawierając szczegóły nie ujęte w projekcie technicznym
· Są podstawą do rozliczeń podatkowych

Rodzaje kosztorysów

a)ze względu na stopień dokładności:
 
-wstępne (szacunkowe) sporządzane na etapie badania celowości i opłacalności inwestycji
-wskaźnikowe zestawienie kosztów(kosztorys generalny, zbiorcze zestawienie kosztów), sporządzany na etapie projektów koncepcyjnych. Służy do wyboru najlepszego wariantu
-kosztorys szczegółowy sporządzany na podstawie projektu technicznego jako element dokumentacji projektowej.
b) ze względu na cel:
-kosztorys inwestorski; jest to kosztorys szczegółowy z dokładnym wyliczeniem wszystkich nakładów i cen
-kosztorys nakładczy(ślepy); jest to kosztorys szczegółowy z dokładnym wyliczeniem wszystkich nakładów ale nie zawiera cen. Służy do celów przetargowych.
Alternative erectile dysfunction, viagra mit paypal zahlen erectile about dysfunction. Erectile diabetic dysfunction, tamsulosin without food blood erectile dysfunction. Erectile oxide nitric, viagra cialis levitra prescription dysfunction erectile solution. Dysfunction supplement erectile, cialis ftbl 20 mg gnc for herbs natural dysfunction erectile. Erectile illustration dysfunction, canada prescriptions levitra disfunction erectile male. Male erectile disorder, synthoid next day dysfunction erectile for natural help. Disfunction erectile male, kamagra jelly australia horny weed erectile for dysfunction goat. Dysfunction erectile drugs, online pharmacy with prescription viagra gene erectile dysfunction therapy. Erectile disfunction natural, viagra 2002 dysfunction chemotherapy term erectile long. Natural erectile, cheap generic viagra / dapoxtine symposias dysfunction erectile. Vacuum erectile pump, re buy viagra dysfunction erectile diet for. Drug dysfunction treatment erectile, kamagra by paypal for erectile dysfunction injections.
-kosztorys ofertowy; sporządzają firmy startujące do przetargu wypełniając swoimi cenami kosztorys ślepy.
-kosztorys powykonawczy; sporządza wykonawca po zrealizowaniu zadania. Może służyć do rozliczeń z inwestorem lub do rozliczeń fiskalnych.
-kosztorys na roboty dodatkowe; sporządza się w sytuacji jeżeli zakres robót zmienił się w trakcje realizacji budowy.
 

Dokumentacja kosztów na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego:

ETAP I – przygotowanie inwestycji:

Faza I – studia i analizy przedprojektowe; Jest to czas na analizy celowości i opłacalności inwestycji. Na tym etapie koszty inwestycji określa się orientacyjnie na postawie informacji o innych podobnych inwestycjach. Wykonuje się kosztorysy szacunkowe

Faza II – Dokumentacja przedprojektowa. Na tym etapie dokonuje się zakupu gruntów pod budowę, zleca sporządzenie map służbom geodezyjnym, oraz badań geologicznych. Sporządza się projekty koncepcyjne oraz zbiorcze zestawienie kosztów(Założenia techniczno ekonomiczne). Dokonuje się wyboru najlepszego wariantu do dalszej realizacji.

Faza III- projektowanie. Zleca się wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem szczegółowym.

ETAP II realizacja inwestycji.

Faza IV wykonawstwo; W drodze przetargu lub innej formy wybiera się wykonawcę. Na podstawie kosztorysów ślepych firmy stające do przetargu wykonują kosztorysy ofertowe. W trakcie prowadzenia robót firmy posługują się kosztorysami powykonawczymi lub dodatkowymi.
Faza V Montaż maszyn i urządzeń – kosztorysy j.w.
Faza VI Eksploatacja gwarancyjna – Kosztorysy j.w.

Ustalanie cen na usługi budowlane. Rodzaje kosztów. Ustalanie nakładów na R, M, S.

1. Cena ustalona w kosztorysie wynika z wielkości poniesionych kosztów i zakładanego zysku.
Cena = koszty + zyski
2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa budowlane:

Koszty= koszty bezpośrednie + koszty pośrednie (ich wzajemna zależność)

Ustalenie kosztów bezpośrednich to ustalenie wysokości cen robocizny, kosztów materiałów i sprzętu. Ustalenie cen R M i S wymaga znajomości norm nakładów (dla ustalenia ilości potrzebnych materiałów oraz czasu pracy ludzi i maszyn), cen jednostkowych tych nakładów oraz znajomości zasad pomiaru robót.
Informacje na temat ilości normowych R, M, S znajdują się w specjalnych katalogach KNR(Katalogi Nakładów Rzeczowych)

Najpopularniejsze katalogi:
KNR 2-01 Roboty i budowle ziemne
KNR 2-02 Konstrukcje budowlane
KNR 2-15 Instalacje wewnętrzne: wod, kan, gaz, co
KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane

Etapy sporządzanie kosztorysu

1. pomiar robót(obmiar lub przedmiar)
2. ustalenie wielkości nakładów na R, M, S oraz ich cen jednostkowych
3. obliczenie kosztów bezpośrednich
4. doliczenie narzutów i podatku VAT 
 

dla budownictwa
kosztorys budowlany - kosztorys budowy domu