Poznaj koszty budowy domu, dowiedz się jaki powinien być tani w budowie dom. Z jakich materiałów budować aby nie przepłacić a wybudowany dom był ciepłym i przyjaznym miejscem. Poznaj zasady sporządzania kosztorysów oraz przedmiarów robót budowlanych.

admin
kosztorysant
useravatar
User Info

Zasady przedmiarowania

Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych, przyjmując jako wysokość spód fundamentu do poziomu pierwszej izolacji poziomej ściany.

Ściany z kamienia oblicza się w [m3].

Pozostałe ściany oblicza się w [m2] przyjmując wysokość:
- od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem)
- od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu dla ścian kondygnacji wyższych.

Wysokość ścianek działowych przyjmuje się od wierzchu fundamentu lub stropu do spodu
następnego stropu.

Słupy i filarki o grubości do 2 i 34 cegły oblicza się w [m] ich wysokości podając przekrój poprzeczny. Jako przekrój poprzeczny słupa wielobocznego lub okrągłego należy przyjmować pole najmniejszego prostokąta opisanego na tym słupie.

Pilastry oblicza się w [m] ich wysokości.

Gzymsy i pasy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po ich najdłuższej krawędzi, podając również: wyskok u i wysokość hg
Otwory oblicza się w [szt] pogrupowanych w zależności od przeznaczenia. Otwory wypełnione szeregiem okien lub drzwi przylegających do siebie (bez filarków) lub łączonych za pomocą słupków montażowych należy liczyć jako pojedynczy otwór.

Nadproża prefabrykowane oblicza się w [m] ich projektowanej długości.

Od powierzchni ścian odejmuje się:
-    powierzchnie otworów większych niż 0,50 [m2] ,
-    powierzchnie konstrukcji betonowych, żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży)
jeśli wypełniają więcej niż połowę grubości ściany,
-    powierzchnie ścian utworzonych z murowanych kształtek kanałowych.

Powierzchnie otworów w ścianach oblicza si ę wg wymiarów w świetle muru bez uwzględnienia węgarków, w ściankach działowych w świetle ościeżnic, a jeżeli nie są podane to w świetle muru. Części łukowe (cyrklaste) oblicza się wg wymiarów wpisanego w nie trójkąta równoramiennego.

Kominy wolnostojące oblicza się w [m3] ich objętości wg wymiarów zewnętrznych komina. Jako wysokość przyjmuje się poziom od którego występuje    jako    wolnostojący    do jego    wierzchu. Z objętości nie potrąca się objętości przewodów.

Kominy wykonywane z kształtek kominowych oblicza się w [m] długości pojedynczego przewodu.

Okładziny (szpałdowanie) konstrukcji oblicza się w [m2] okładanej powierzchni.

Belki stalowe obliczamy w [kg] ich masy katalogowej przyjmując długość z projektu. Można przyjmować długość równą 1,10 rozpiętości w świetle podpór, a obliczoną masę powiększyć o 3,00 [%] ze względu na ubytki.

Podokienniki, półki z kamieni sztucznych, metalowe stopnie oraz okna żelbetowe prefabry­kowane o pow. do 1,00 [m2] oblicza się w sztukach. Okna żelbetowe powyżej 1,00 [m2] oblicza się w [m2] powierzchni liczonej po zewnętrznym obrysie ramy.


Administrator wyłączył możliwość publikowania postów

dla budownictwa
kosztorys budowlany - kosztorys budowy domu